Xata.io

Senior Typescript engineer (remote) at Xata.io